Statut

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NABÍJENÍ 1EV. APP

Souhlasím

 1. Tyto podmínky upravují poskytování služeb nabíjení elektrických nebo hybridních vozidel společností Plugpay Sp. z o.o. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na našich webových stránkách a v aplikaci. Více informací o naší společnosti naleznete v zápatí níže.
 2. Registrací (jako náš registrovaný zákazník) získáte kdykoli přístup k našim nabíjecím službám. Získáte také přístup k našim službám zákaznické podpory a můžete využívat naše ceníky.
 3. Předpokládáme, že používáním našich zpoplatněných služeb souhlasíte s podmínkami platnými pro službu na nabíjecím místě a v době poskytnutí služby.
 4. Před použitím nabíjecích služeb na konkrétním nabíjecím místě se prosím přihlaste do naší mobilní aplikace (aplikace), kde získáte informace o platných cenách, metodách ověřování nebo jiných podmínkách naší služby.
 5. Abyste mohli využívat naše služby, budete se muset zaregistrovat do naší aplikace.
 6. Jako registrovaný zákazník získáváte přístup k zákaznickému servisu, který je poskytován převážně elektronicky, zejména máte možnost elektronicky měnit smlouvu a své údaje, iniciovat a provádět účtování a podávat reklamace.
 7. Vytvoříme pro vás zákaznický účet, kde najdete informace a funkce související s využíváním nabíjecích služeb.

II Síť nabíječek

 1. Poskytujeme přístup k dobíjecím službám poskytovaným různými subjekty prostřednictvím sítě dobíjecích bodů. Patří mezi ně nabíječky vlastněné a provozované roamingovými partnery.
 2. Naši zákazníci mají přístup k nabíjecím službám v sítích jiných operátorů v Polsku i v zahraničí (roamingoví partneři) bez nutnosti další registrace. Tyto nabíjecí stanice fungují pod značkami roamingových partnerů, ale služby poskytované jejich prostřednictvím poskytujeme my.
 3. Poplatky v partnerských bodech roamingu mohou být poskytovány na základě zvláštních cen nebo jiných podmínek poskytování služeb. Podívejte se do naší aplikace, kde najdete informace o tom, jak se ověřit na nabíjecím místě roamingového partnera.
 4. Jste povinni dodržovat podmínky používání dobíjecích bodů roamingového partnera, které stanovil pro uživatele těchto bodů.
 5. Nabíjecí body v sítích roamingových partnerů, které máte k dispozici, jsou zobrazeny v naší aplikaci.

III Služby

 1. Nabíjecí služby můžete využívat kdykoli, v závislosti na aktuální dostupnosti nabíjecího bodu. Naše služby mohou zahrnovat rezervaci nebo jiné možnosti správy služby nabíjení.
 2. Odpojte prosím své vozidlo od nabíjecí stanice a opusťte parkovací místo, jakmile bude vozidlo nabito, abyste jej mohli zpřístupnit ostatním zákazníkům. Doba připojení vozidla k našim nabíjecím bodům může být zahrnuta v ceně služby.
 3. Vzhledem ke specifickým technickým podmínkám pro poskytování nabíjecích služeb nemůžeme zaručit nepřetržitý nebo bezproblémový provoz všech našich dobíjecích bodů ani možnost plného nabití vozidla. Dostupnost nabíjecích bodů může být omezena našimi partnery z jiných důvodů, které nemůžeme ovlivnit, nebo z důvodu opravy či údržby.
 4. Aktuální stav dostupnosti našich nabíjecích stanic si můžete ověřit v naší aplikaci.
 5. Jste vázáni návodem k obsluze vyvěšeným na nabíjecích stanicích a dalšími technickými, provozními nebo bezpečnostními pravidly platnými pro používání našich služeb, včetně naší aplikace. Všechny tyto předpisy jsou umístěny na nabíjecích místech.
 6. Nabíjecí body nesmíte poškozovat ani je používat způsobem, který není v souladu s příslušnými předpisy a návodem k obsluze.
 7. Měli byste chránit své přístupové údaje a prostředky ověřování před ztrátou nebo zneužitím třetími stranami. Na vaši žádost zablokujeme možnost ověření, ale stále budete muset platit za služby poskytované až do doby blokace.

IV Platby

 1. Nabíjecí služby, které poskytujeme, jsou placené služby.
 2. Naše ceny zahrnují různé cenové složky, sazby a podmínky jejich použití (tarifní plány). V rámci našich tarifů můžeme nabídnout i tarify, které zahrnují měsíční poplatky.
 3. Můžete si vybrat jeden z našich tarifů, které máte k dispozici. Pokud si datový tarif nevyberete nebo z jakéhokoli jiného důvodu nemáte datový tarif k dispozici, bude účtování účtováno podle standardních cen roamingového partnera.
 4. Cenové podmínky našich služeb, včetně pravidel pro využívání našich tarifů, jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na našich webových stránkách. Cena na uvedených nabíjecích místech je k dispozici pouze prostřednictvím naší aplikace.
 5. Chcete-li získat informace o ceně platné pro konkrétní nabíjecí bod, přihlaste se do naší aplikace.
 6. Vyhrazujeme si právo na změnu cen tarifů. Budeme vás předem informovat. Platí to i pro změny (včetně ukončení) našich tarifů.
 7. Našim zákazníkům nabízíme různé slevy, akční programy, bezplatné služby na vybraných dobíjecích bodech a další speciální výhody. Abyste mohli využít akce určené pro vás, podívejte se prosím zejména na náš ceník, informace na našich webových stránkách a informace v naší aplikaci a přihlaste se k odběru našeho newsletteru.
 8. Náš ceník může obsahovat ceny za další služby a produkty (např. média RIF). Pravidla pro zpoplatnění těchto služeb jsou stejná jako pro platby za zpoplatnění služeb.
 9. Cena za každé nabíjení je splatná na konci nabíjení. Cenové složky, které nejsou vázány na danou relaci účtování (například měsíční poplatek), jsou splatné na začátku období, na které se vztahují. Platební lhůty můžeme odložit na pozdější datum (např. konec dne nebo kalendářní měsíc). Informace o tom najdete na našich webových stránkách a o změnách vás budeme informovat e-mailem.
 10. O splatných částkách vás budeme informovat nejpozději v den splatnosti platby. Naše služby budeme fakturovat elektronickou fakturou. Fakturu můžeme vystavit po datu splatnosti, v takovém případě datum faktury není důvodem pro odklad platby. Podrobná pravidla v tomto ohledu jsou uvedena v našem ceníku.
 11. Máme právo pozastavit poskytování dalších zpoplatněných služeb v případě, že jste za naše služby nezaplatili v požadovaném časovém rámci.

V Platební metody

 1. Abyste mohli využívat naše služby, je nutné, abychom měli možnost inkasovat platby za zpoplatnění služeb platební kartou prostřednictvím naší aplikace. Za tímto účelem (i) je nezbytné, abyste nám poskytli informace o své platné platební kartě, (ii) karta musí být předautorizována bankou, která ji vydala, (iii) je vyžadován váš souhlas k tomu, aby poskytovatel platebních služeb uchoval údaje o vaší kartě a abychom ji mohli používat k úhradě plateb za zpoplatnění služeb a dalších námi nabízených služeb a produktů po dobu trvání rámcové smlouvy, a (iv) musíte mít dostatek finančních prostředků a vzít Další akce, které vám umožní zaplatit z vaší karty v požadovaném časovém rámci (např. aby vaše karta nebyla zablokována, abyste měli dostatečný limit pro transakce elektronického obchodu).
 2. Pokud našim zákazníkům v naší aplikaci zpřístupníme více platebních metod, můžete platbu kartou nahradit jinou platební metodou za námi stanovených podmínek.
 3. Pro využívání našich služeb je nutné po celou dobu trvání rámcové smlouvy dodržovat podmínky uvedené v § 5 odst. 1.
 4. Během procesu registrace můžeme dočasně strhnout prostředky z vaší karty. Můžeme také rezervovat kredit na vaší kartě před začátkem každého nabíjení. Informace o pravidlech v tomto ohledu jsou uvedeny v ceníku.
 5. Poskytnutím údajů o Vaší platební kartě poskytovateli platebních služeb souhlasíte s tím, že naše společnost je oprávněna iniciovat platby z Vaší karty za zpoplatněné služby poskytované v termínech a částkách stanovených v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem naší společnosti, Vaším cenovým plánem, s přihlédnutím k našim slevám či jiným zvláštním podmínkám sjednaným s Vámi po dobu trvání rámcové smlouvy. Autorizace se vztahuje i na platby za jiné služby nebo produkty, které poskytujeme na vaši žádost. To zahrnuje naše právo iniciovat více platebních transakcí, a to jak pro pevné, tak pro variabilní částky (jako jsou opakující se transakce, budoucí transakce, včetně záloh, autorizační nebo potvrzovací transakce a splátkové transakce). Poskytujeme vrácení všech plateb, které nebyly provedeny v souladu s vaším oprávněním nebo v souvislosti s nimiž se rozhodneme nebo se s vámi dohodneme na vrácení částky (nebo její části) po zaplacení. Pokud bude autorizační částka odečtena z vašeho účtu, bude okamžitě vrácena. V případě potřeby iniciujeme storna, opravy, zrušení transakce, abychom zajistili, že je v souladu s vaší autorizací. Vaše autorizace zahrnuje právo na to, abychom uchovávali přihlašovací údaje k vaší kartě (platební token přidělený vaší kartě poskytovatelem platebních služeb, který uchovává informace o vaší kartě; bez údajů o vaší kartě) a používali tyto informace k iniciování transakcí na základě výše uvedeného oprávnění. Vaše autorizace se vztahuje ke konkrétní kartě, pokud jsou údaje o této kartě uloženy u poskytovatele platebních služeb. Autorizace zaniká, když vymažete údaje o své kartě nebo když vyprší vaše rámcová smlouva s námi. Poskytnutím údajů o své kartě poskytovateli platebních služeb souhlasíte s tím, že poskytovatel platebních služeb uchovává údaje o vaší kartě, aby bylo možné v budoucnu provádět platební transakce.
 6. Platba kreditní kartou se považuje za provedenou, pokud nám poskytovatel platebních služeb poskytne informaci, že z vašeho účtu byla stržena částka. Ve všech ostatních případech bude splatná částka považována za uhrazenou až po jejím připsání na náš účet.
 7. Typy přijímaných karet, podmínky a další podmínky nebo omezení vztahující se na platební služby kartou určují příslušné finanční instituce (např. poskytovatel platebních služeb, vydávající banka, karetní organizace). Platební údaje jsou uvedeny na webových stránkách našeho platebního partnera.
 8. V případě neúspěšné platby kartou jste povinni zajistit, aby všechny dlužné částky byly neprodleně uhrazeny, a to tak, že nastoupíte do údajů o své kartě a platební funkce ve svém zákaznickém účtu v naší aplikaci nebo bankovním převodem.
 9. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně vztahují i na ostatní způsoby platby, které používáte

VI Elektronické komunikace

 1. Informace o podmínkách našich nabíjecích služeb najdete v naší aplikaci. Tyto obchodní podmínky a náš ceník jsou k dispozici na webových stránkách https://1ev.app ve formě, která umožňuje jejich stažení, uložení, kopírování a tisk.
 2. Komunikujeme s vámi o smlouvě a službách pomocí e-mailové adresy a telefonního čísla, které nám poskytnete, a pomocí aplikace. Můžete nás kontaktovat pomocí naší kontaktní e-mailové adresy, telefonního čísla a naší aplikace.
 3. Naše služby nakupujete elektronicky. Můžete je elektronicky změnit nebo ukončit ve všech případech stanovených těmito obchodními podmínkami a ceníkem.
 4. Nesmíte odesílat nelegální obsah, urážlivý obsah, zavádějící informace a obsah, který obsahuje viry nebo který může způsobit narušení nebo poškození počítačových systémů.

VII Údaje o zákaznících

 1. Správné informace o zákaznících jsou pro naši spolupráci zásadní. Abyste mohli využívat naše služby, musíte poskytnout a udržovat své identifikační a kontaktní údaje aktuální. Na naši žádost jste také povinni tyto údaje potvrdit.
 2. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobné informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na našich webových stránkách a v aplikaci.

VIII Všeobecná ustanovení

 1. Naším komunikačním a smluvním jazykem může být polština nebo angličtina.
 2. Registrací s námi uzavíráte rámcovou smlouvu na zpoplatnění služeb, která je poskytována v souladu se stejnými obchodními podmínkami a ceníkem. Chcete-li dokončit registraci, musíte vyplnit registrační formulář v naší aplikaci a souhlasit s podmínkami našich nabíjecích služeb.
 3. Registrační formulář obsahuje funkce pro detekci určitých chyb, jako je kontrola, zda jste zadali všechny povinné údaje nebo zda jsou vaše e-mailová adresa a telefonní číslo ve správném formátu. Pokud to bude možné, budeme vás informovat o povaze chyby, ale budete ji muset opravit sami.
 4. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že abyste mohli využívat nabíjecí služby, musíte dodržovat povinnosti vyplývající z našich obchodních podmínek a našeho ceníku.
 6. Udržujeme aktuální verzi vaší smlouvy (smluv) a můžeme vám je kdykoli na vaši žádost zpřístupnit.
 7. Smlouva (smlouvy) mezi námi se řídí polským právem.
 8. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s vaší smlouvou (smlouvami), budou řešeny polskými soudy.

IX Pozměňovací návrhy

 1. Vyhrazujeme si právo určit a změnit (včetně ukončení) obchodních podmínek, našeho ceníku, registračního formuláře, zákaznického účtu, nabídek zákaznických služeb, aplikace, našich technických předpisů a jakýchkoli dalších prvků, které spadají do rozsahu našeho podnikání.
 2. Důvody pro změnu těchto podmínek mohou zahrnovat (i) změnu platných zákonů nebo požadavků příslušných orgánů, (ii) změnu vnějších faktorů souvisejících se službami nabíjení a elektromobility (jako je vývoj technologií nebo trhu) a (iii) změny našich interních podmínek (jako jsou investiční náklady nebo vývoj nových obchodních příležitostí).
 3. O případných změnách obchodních podmínek vás budeme informovat minimálně 14 dní předem. Pokud nesouhlasíte s revidovanými podmínkami našich služeb, můžete přestat služby využívat a s okamžitou platností vypovědět rámcovou smlouvu.
 4. Pokud začnete používat službu nabíjení poté, co změněné podmínky vstoupí v platnost, bude se mít za to, že jste nové podmínky přijali.

X Ukončení

 1. Máme právo pozastavit (nebo odložit zahájení) našich zpoplatněných služeb, pokud (i) porušíte své povinnosti vůči nám nebo (ii) v případech, kdy nepodniknete kroky, které jsou od vás vyžadovány jako podmínka pro získání služeb, (iii) je to vyžadováno platnými zákony.
 2. Kterákoli ze smluvních stran může vypovědět rámcovou smlouvu (i) pro porušení povinností druhé strany tím, že smlouvu vypoví s účinností ode dne doručení výpovědi, nebo (ii) z jakéhokoli důvodu výpovědí s výpovědní lhůtou nejméně 15 dnů s účinností ke konci kalendářního měsíce, přičemž smlouvu ukončíme pouze ze závažného důvodu;  technických překážek nebo právního vývoje.
 3. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

XI Datum účinnosti

 1. Tyto obchodní podmínky byly vydány 20. července 2022 a nabývají účinnosti dne 20. července 2023.