Stadga

VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV 1EV-LADDNINGSTJÄNSTER. APP

I Avtal

 1. Dessa villkor reglerar tillhandahållandet av laddningstjänster för el- eller hybridfordon av Plugpay Sp. z o.o. Villkoren publiceras på vår webbplats och i Appen. Mer information om vårt företag finns i sidfoten nedan.
 2. När du registrerar dig (som registrerad kund hos oss) får du tillgång till våra laddtjänster när som helst. Du får också tillgång till våra kundsupporttjänster och kan använda våra prislistor.
 3. Vi förutsätter att du genom att använda våra laddtjänster godkänner de villkor som gäller för tjänsten vid laddstationen och vid tidpunkten för tillhandahållandet av tjänsten.
 4. Innan du använder laddningstjänsterna på en viss laddstation, vänligen logga in på vår mobilapplikation (app) för att få information om gällande priser, autentiseringsmetoder eller andra villkor för vår tjänst.
 5. Du måste registrera dig i vår app för att du ska kunna använda våra tjänster.
 6. Som registrerad kund får du tillgång till kundtjänst, som huvudsakligen tillhandahålls elektroniskt, i synnerhet har du möjlighet att ändra avtalet och dina uppgifter elektroniskt, initiera och slutföra debitering och lämna in klagomål.
 7. Vi skapar ett kundkonto åt dig, där du hittar information och funktioner relaterade till användningen av laddningstjänster.

II Laddarnätverk

 1. Vi ger tillgång till laddningstjänster som tillhandahålls av olika enheter genom ett nätverk av laddningsstationer. Det handlar bland annat om laddare som ägs och drivs av roamingpartner.
 2. Våra kunder har tillgång till laddningstjänster i andra operatörers nät i Polen och utomlands (roamingpartners) utan att behöva registrera sig ytterligare. Dessa laddningsstationer drivs under varumärken som tillhör roamingpartners, men den tjänst som tillhandahålls genom dem tillhandahålls av oss.
 3. Avgifter vid partnerpunkter för roaming får tillhandahållas på grundval av specialpriser eller andra tjänstevillkor. Kolla vår app för information om hur du autentiserar dig vid roamingpartnerns laddningspunkt.
 4. Du är skyldig att följa de användarvillkor för roamingpartnerns laddningsstationer som de har fastställt för användarna av dessa punkter.
 5. Laddstationerna i de roamingpartnernätverk som är tillgängliga för dig visas i vår app.

III Tjänster

 1. Du kan använda laddningstjänsterna när som helst, beroende på laddningspunktens aktuella tillgänglighet. Våra tjänster kan inkludera bokning eller andra alternativ för att hantera laddningstjänsten.
 2. Koppla ur ditt fordon från laddningsstationen och lämna parkeringsplatsen så snart fordonet är laddat för att göra det tillgängligt för andra kunder. Tidpunkten för anslutning av fordonet till våra laddstationer kan ingå i priset för tjänsten.
 3. På grund av de specifika tekniska villkoren för tillhandahållande av laddningstjänster kan vi inte garantera oavbruten eller problemfri drift av alla våra laddpunkter eller möjligheten att ladda fordonet helt. Tillgången på laddstolpar kan begränsas av våra samarbetspartners av andra skäl utanför vår kontroll, eller för reparation eller underhåll.
 4. Du kan kontrollera den aktuella tillgänglighetsstatusen för våra laddstationer i vår app.
 5. Du är bunden av bruksanvisningen som finns på laddstationerna och andra tekniska, drifts- eller säkerhetsregler som gäller för användningen av våra tjänster, inklusive vår app. Alla dessa föreskrifter är placerade vid laddstationerna.
 6. Du får inte skada laddstationerna eller använda dem på ett sätt som är oförenligt med gällande föreskrifter och bruksanvisningar.
 7. Du bör skydda dina åtkomstdata och autentiseringsmedel från förlust eller missbruk av tredje part. Vi kommer att blockera möjligheten att autentisera på din begäran, men du kommer fortfarande att behöva betala för de tjänster som tillhandahålls fram till tidpunkten för blockeringen.

IV Betalningar

 1. De laddningstjänster vi tillhandahåller är betaltjänster.
 2. Våra priser inkluderar olika priskomponenter, priser och villkor för deras tillämpning (tariffplaner). Som en del av våra tariffplaner kan vi även erbjuda planer som inkluderar månadsavgifter.
 3. Du kan välja en av våra tariffplaner som är tillgängliga för dig. Om du inte väljer ett dataabonnemang eller av någon annan anledning inte har något dataabonnemang tillgängligt för dig, kommer laddningssessionen att faktureras enligt roamingpartnerns standardpris.
 4. Prisvillkoren för våra tjänster, inklusive reglerna för användning av våra tariffplaner, anges i prislistan som publiceras på vår webbplats. Priset på de angivna laddstationerna görs endast tillgängligt via vår app.
 5. För att få information om vilket pris som gäller för en specifik laddstolpe, logga in i vår app.
 6. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på tariffplaner. Vi kommer att hålla dig informerad i förväg. Det gäller även ändringar (inklusive avveckling) av våra tariffplaner.
 7. Vi erbjuder våra kunder olika rabatter, kampanjprogram, gratistjänster på utvalda laddstationer samt andra specialförmåner. För att kunna dra nytta av de kampanjer som är avsedda för dig, vänligen kontrollera särskilt vår prislista, informationen på vår webbplats och informationen i vår app och prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 8. Vår prislista kan innehålla priser för andra tjänster och produkter (t.ex. RIFD-media). Reglerna för avgifter för dessa tjänster är desamma som för betalningar för laddningstjänster.
 9. Priset för varje laddningssession förfaller till betalning i slutet av laddningssessionen. Priskomponenter som inte är knutna till en viss debiteringssession (till exempel en månadsavgift) förfaller i början av den period som de gäller för. Vi kan skjuta upp betalningsfrister till ett senare datum (t.ex. slutet av dagen eller kalendermånaden). Du hittar information om detta på vår hemsida och vi kommer att informera dig om ändringar via e-post.
 10. Vi kommer att informera dig om de belopp som ska betalas senast när betalningen förfaller. Vi fakturerar våra tjänster med en elektronisk faktura. Vi kan utfärda en faktura efter förfallodagen, varvid fakturadatumet inte är grund för uppskov med betalningen. Detaljerade regler i detta avseende presenteras i vår prislista.
 11. Vi har rätt att avbryta tillhandahållandet av ytterligare laddningstjänster i händelse av att du inte har betalat för våra tjänster inom den tidsram som krävs.

V Betalningssätt

 1. För att kunna använda våra tjänster är det nödvändigt att ge oss möjlighet att ta emot betalningar för laddningstjänster med betalkort via vår app. För detta ändamål (i) är det nödvändigt att förse oss med information om ditt giltiga betalkort, (ii) kortet måste förauktoriseras av den utfärdande banken, (iii) ditt samtycke krävs för att betaltjänstleverantören ska kunna lagra dina kortuppgifter och för att vi ska kunna betala för laddningstjänster och andra tjänster och produkter som erbjuds av oss under ramavtalets löptid, och (iv) du måste ha tillräckliga medel och ta ut Andra åtgärder som gör att du kan betala med ditt kort inom den tidsram som krävs (t.ex. så att ditt kort inte spärras, så att du har en tillräcklig gräns för e-handelstransaktioner).
 2. Om vi gör fler betalningsmetoder tillgängliga för våra kunder i vår app kan du ersätta kortbetalningen med en annan betalningsmetod enligt de villkor som vi fastställer.
 3. För att kunna använda våra tjänster är det nödvändigt att uppfylla de villkor som anges i §5 paragraf 1 under hela ramavtalets löptid.
 4. Under registreringsprocessen kan vi tillfälligt debitera pengar från ditt kort. Vi kan också reservera kredit på ditt kort innan varje laddningssession börjar. Information om reglerna i detta avseende finns i prislistan.
 5. Genom att lämna dina betalkortsuppgifter till betaltjänstleverantören samtycker du till att vårt företag har rätt att initiera betalningar från ditt kort för de laddningstjänster som tillhandahålls på de datum och belopp som fastställs i enlighet med vårt företags allmänna villkor och prislista, din prisplan, med hänsyn till våra rabatter eller andra särskilda villkor som överenskommits med dig under ramavtalets löptid. Auktorisering gäller även för betalning för andra tjänster eller produkter som tillhandahålls av oss på din begäran. Detta inkluderar rätten för oss att initiera flera betalningstransaktioner, för både fasta och rörliga belopp (t.ex. återkommande transaktioner, framtida transaktioner, inklusive förskottsbetalningar, auktoriserings- eller bekräftelsetransaktioner och avbetalningstransaktioner). Vi tillhandahåller en återbetalning av alla betalningar som inte har gjorts i enlighet med din behörighet eller för vilka vi beslutar eller kommer överens med dig om att återbetala beloppet (eller del därav) efter betalning. Om auktoriseringsbeloppet debiteras från ditt konto kommer det att återbetalas omedelbart. Vid behov initierar vi återföringar, korrigeringar och annulleringar av transaktionen för att säkerställa att den överensstämmer med ditt godkännande. Ditt godkännande inkluderar rätten för oss att lagra dina kortuppgifter (en betalningstoken som tilldelats ditt kort av betaltjänstleverantören som lagrar din kortinformation, utan dina kortuppgifter) och att använda den informationen för att initiera transaktioner enligt ovanstående auktorisering. Din auktorisering avser ett specifikt kort, så länge kortuppgifterna lagras hos en betaltjänstleverantör. Fullmakten upphör att gälla när du raderar dina kortuppgifter eller när ditt ramavtal med oss löper ut. Genom att lämna dina kortuppgifter till betaltjänstleverantören godkänner du att betaltjänstleverantören lagrar dina kortuppgifter så att betalningstransaktioner kan göras i framtiden.
 6. En betalning med kreditkort anses ha gjorts när betaltjänstleverantören ger oss information om att ditt konto har debiterats. I alla andra fall kommer det förfallna beloppet att anses ha betalats först när det har krediterats vårt konto.
 7. De typer av kort som accepteras, villkoren och andra villkor eller begränsningar som gäller för kortbetalningstjänster bestäms av de relevanta finansinstituten (t.ex. betaltjänstleverantör, utfärdande bank, kortorganisationer). Betalningsinformation presenteras på vår betalningspartners webbplats.
 8. I händelse av en misslyckad kortbetalning är du skyldig att se till att alla förfallna belopp betalas utan dröjsmål genom att gå in på dina kortuppgifter och betalningsfunktionen på ditt kundkonto i vår app eller via banköverföring.
 9. Bestämmelserna i denna artikel ska gälla i tillämpliga fall för andra betalningsmetoder som du använder

VI Elektronisk kommunikation

 1. Du hittar information om villkoren för våra laddningstjänster i vår app. Dessa villkor och vår prislista finns tillgängliga på https://1ev.app webbplats i en form som gör att du kan ladda ner, spara, kopiera och skriva ut dem.
 2. Vi kommunicerar med dig om avtalet och tjänsterna med hjälp av den e-postadress och det telefonnummer som du lämnar till oss och med hjälp av appen. Du kan kontakta oss med hjälp av vår e-postadress, telefonnummer och vår app.
 3. Du köper våra tjänster elektroniskt. Du kan ändra eller säga upp dem elektroniskt i alla de fall som anges i dessa villkor och prislistan.
 4. Du får inte skicka olagligt innehåll, stötande innehåll, vilseledande information samt innehåll som innehåller virus eller som kan orsaka störningar eller skada på datorsystem.

VII Kunduppgifter

 1. Korrekta kunduppgifter är avgörande för vårt samarbete. För att kunna använda våra tjänster måste du tillhandahålla och hålla dina identifierings- och kontaktuppgifter uppdaterade. Du måste också bekräfta dessa uppgifter på vår begäran.
 2. Skyddet av personuppgifter säkerställs i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Detaljerad information finns i vår integritetspolicy som publiceras på vår webbplats och i appen.

VIII Allmänna bestämmelser

 1. Vårt kommunikations- och avtalsspråk kan vara polska eller engelska.
 2. Genom att registrera dig ingår du ett ramavtal med oss för laddtjänster, som tillhandahålls i enlighet med samma villkor och prislista. För att slutföra din registrering måste du fylla i registreringsformuläret i vår app och godkänna villkoren för våra laddningstjänster.
 3. Registreringsformuläret innehåller funktioner för att upptäcka vissa fel, till exempel att kontrollera att du har angett alla obligatoriska uppgifter eller att din e-postadress och ditt telefonnummer är i rätt format. Om möjligt meddelar vi dig vilken typ av fel det rör sig om, men du måste korrigera det själv.
 4. Ditt ramavtal ingås på obestämd tid.
 5. Observera att för att kunna använda laddtjänsterna måste du uppfylla skyldigheterna enligt våra villkor och vår prislista.
 6. Vi håller en uppdaterad version av ditt/dina avtal och kan göra dem tillgängliga för dig när som helst på din begäran.
 7. Avtalet/avtalen mellan oss ska regleras av lagarna i Polen.
 8. Eventuella tvister som kan uppstå i samband med ditt/dina avtal kommer att avgöras av polsk domstol.

IX Ändringar

 1. Vi förbehåller oss rätten att fastställa och göra ändringar (inklusive uppsägning) i villkoren, vår prislista, registreringsformuläret, kundkontot, kundtjänsterbjudandena, appen, våra tekniska föreskrifter och andra delar som faller inom ramen för vår verksamhet.
 2. Skäl för att ändra dessa villkor kan inkludera (i) en ändring av tillämpliga lagar eller krav från behöriga myndigheter, (ii) en förändring av externa faktorer som är relevanta för laddnings- och elektromobilitetstjänster (t.ex. teknik- eller marknadsutveckling) och (iii) ändringar i våra interna villkor (t.ex. investeringskostnader eller ny affärsutveckling).
 3. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar av villkoren minst 14 dagar i förväg. Om du inte godkänner de ändrade villkoren för våra tjänster kan du avbryta din användning av tjänsterna och säga upp ramavtalet med omedelbar verkan.
 4. Om du börjar använda laddtjänsten efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft anses du ha accepterat de nya villkoren.

X Uppsägning

 1. Vi har rätt att avbryta (eller skjuta upp påbörjandet av) våra laddningstjänster om (i) du bryter mot dina skyldigheter gentemot oss eller (ii) i de fall där du underlåter att vidta de åtgärder som krävs av dig som ett villkor för att ta emot tjänsterna, (iii) detta krävs enligt gällande lagar.
 2. Endera parten kan säga upp ramavtalet (i) på grund av brott mot den andra partens skyldigheter genom att säga upp avtalet med verkan från och med dagen för delgivning av meddelandet, eller (ii) av vilken anledning som helst genom att säga upp det, med minst 15 dagars varsel, med verkan i slutet av kalendermånaden, och vi kommer endast att säga upp det av goda skäl;  tekniska hinder eller den rättsliga utvecklingen.
 3. Som konsument har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl.

XI Ikraftträdande

 1. Dessa villkor utfärdades den 20 juli 2022 och träder i kraft den 20 juli 2023.