Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŁADOWANIA 1EV.APP

I Umowa

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych przez Plugpay Sp. z o.o. Regulamin publikowany jest na naszej stronie internetowej i w Aplikacji. Więcej informacji o naszej Spółce możesz znaleźć w stopce poniżej.
 2. Wraz z rejestracją (jako nasz zarejestrowany klient) uzyskujesz dostęp do naszych usług ładowania w dowolnym momencie. Otrzymujesz również dostęp do naszych usług wsparcia klienta oraz możesz korzystać z naszych cenników.
 3. Przyjmujemy, że przez przystąpienie do korzystania z naszych usług ładowania, akceptujesz postanowienia naszego regulaminu mające zastosowanie do usługi w punkcie ładowania oraz w momencie świadczenia usługi.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług ładowania w danym punkcie ładowania zaloguj się do naszej aplikacji mobilnej (Aplikacja), aby uzyskać informacje o obowiązujących cenach, sposobach uwierzytelniania lub innych warunkach naszej usługi.
 5. Musisz się zarejestrować w naszej Aplikacji, co umożliwi Ci korzystanie z naszch usług.
 6. Jako zarejestrowany klient zyskujesz dostęp do obsługi klienta, która świadczona jest głównie drogą elektroniczną, w szczególności masz możliwość zmiany umowy i Twoich danych drogą elektroniczną, inicjowania i zakończenia ładowania oraz składania reklamacji.
 7. Tworzymy dla Ciebie konto klienta, na którym znajdziesz informacje i funkcje związane z korzystaniem z usług ładowania.

II Sieć ładowarek

 1. Zapewniamy dostęp do usług ładowania świadczonych przez różne podmioty za pośrednictwem sieci punktów ładowania. Należą do nich ładowarki będące własnością i obsługiwane przez partnerów roamingowych.
 2. Nasi klienci mają dostęp do usług ładowania w sieciach innych operatorów w Polsce i poza jej granicami (partnerzy roamingowi) bez konieczności dodatkowej rejestracji. Te punkty ładowania działają pod markami partnerów roamingowych, ale usługa realizowana za ich pośrednictwem jest świadczona przez nas.
 3. Ładowanie w punktach partnerów roamingowych może być świadczone na podstawie specjalnych cen lub innych warunków usługi. Sprawdź informację w naszej Aplikacji na temat sposobu uwierzytelnienia w punkcie ładowania partnera roamingowego.
 4. Jesteś zobowiązany do przestrzegania warunków korzystania z punktów ładowania partnera roamingowego ustalonych przez niego dla użytkowników tych punktów.
 5. Punkty ładowania w dostępnych dla Ciebie sieciach partnerów roamingowych są wyświetlane w naszej Aplikacji.

III Usługi

 1. Z usług ładowania możesz korzystać w dowolnym czasie, w zależności jednak od aktualnej dostępności punktu ładowania. Nasze usługi mogą obejmować rezerwację lub inne opcje zarządzania usługą ładowania.
 2. Prosimy o odłączanie pojazdu od punktu ładowania i opuszczenie miejsca parkingowego, gdy tylko pojazd zostanie naładowany, aby udostępnić go innym klientom. Czas przyłączenia pojazdu do naszych punktów ładowania może być wliczony w cenę usługi.
 3. Z powodu specyficznych warunków technicznych świadczenia usług ładowania nie możemy zagwarantować nieprzerwanego lub bezawaryjnego działania wszystkich naszych punktów ładowania ani możliwości pełnego naładowania pojazdu. Dostępność punktów ładowania może być ograniczona przez naszych partnerów z innych przyczyn, na które nie mamy wpływu, lub w celu ich naprawy lub konserwacji.
 4. Aktualny status dostępności naszych punktów ładowania można sprawdzić w naszej aplikacji.
 5. Wiążą Cię instrukcje obsługi umieszczone w punktach ładowania oraz inne reguły techniczne, operacyjne lub dotyczące bezpieczeństwa mające zastosowanie do korzystania z naszych usług, w tym naszej Aplikacji. Wszystkie te regulacje są umieszczone na punktach ładowania.
 6. Nie wolno Ci uszkadzać punktów ładowania, oraz używać ich w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami i instrukcjami obsługi.
 7. Powinieneś chronić swoje dane dostępowe i środki uwierzytelnienia przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Zablokujemy możliwość uwierzytelnienia na Twoje żądanie, ale nadal będziesz zobowiązany do pokrycia należności wynikającej z usług świadczonych do czasu zablokowania.

IV Płatności

 1. Świadczone przez nas usługi ładowania są usługami płatnymi.
 2. Nasze ceny zawierają różne składniki cenowe, stawki i warunki ich stosowania (plany taryfowe). W ramach planów taryfowych możemy zaoferować również plany obejmujące opłaty miesięczne.
 3. Możesz wybrać jeden z dostępnych dla ciebie naszych planów taryfowych. Jeśli nie wybierzesz planu taryfowego lub z innego powodu nie ma dla Ciebie dostępnego planu taryfowego sesja ładowania zostanie rozliczona według standardowego cennika partnera roamingowego.
 4. Warunki cenowe naszych usług, w tym zasady korzystania z naszych planów taryfowych są określone w opublikowanym na naszej stronie internetowej cenniku. Cena na wskazanych punktach ładowania jest udostępniana jedynie za pośrednictwem naszej Aplikacji.
 5. Aby uzyskać informację o cenie obowiązującej dla konkretnego punktu ładowania, zaloguj się do naszej Aplikacji.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen planów taryfowych. Będziemy Cię informować z wyprzedzeniem. Dotyczy również zmian (w tym zakończenia stosowania) naszych planów taryfowych.
 7. Oferujemy naszym klientom różne rabaty, programy promocyjne, bezpłatne usługi na wybranych punktach ładownia, a także inne specjalne korzyści. Aby móc skorzystać z promocji przeznaczonych dla Ciebie, sprawdź w szczególności nasz cennik, informacje na naszej stronie internetowej oraz informacje w naszej Aplikacji i subskrybuj nasz newsletter.
 8. Nasz cennik może zawierać ceny za inne usługi i produkty (takie jak nośniki RIFD). Zasady pobierania opłat ze te usługi są takie jak w przypadku płatności za usługi ładowania.
 9. Cena za każdą sesję ładowania staje się wymagalna w momencie zakończenia jej świadczenia. Składniki cenowe, które nie są powiązane z daną sesją ładowania (takie jak opłata miesięczna), są wymagalne na początku okresu, którego dotyczą. Możemy przesunąć terminy płatności na później (np. koniec dnia lub miesiąca kalendarzowego). Informacje na ten temat znaleźć można na naszej stronie internetowej, a o zmianach będziemy informowali Cię w e-mailach.
 10. O kwotach należnych do zapłaty poinformujemy Cię najpóźniej w momencie, kiedy płatność będzie wymagalna. Będziemy rozliczać nasze usługi za pomocą faktury elektronicznej. Możemy wystawić fakturę po upływie terminu płatności, w takim przypadku termin wystawienia faktury nie stanowi podstawy do odroczenia płatności. Szczegółowe zasady w tym zakresie są zaprezentowane w naszym cenniku.
 11. Mamy prawo zawieszenia świadczenia dalszych usług ładowania w przypadku, gdy nie zapłaciłeś należności za nasze usługi w wymaganym terminie.

V  Formy płatności

 1. Aby korzystać z naszych usług, niezbędne jest udostępnienie nam możliwości pobierania płatności za usługi ładowania za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem naszej Aplikacji. W tym celu (i) niezbędne jest podanie nam informacji dotyczących Twojej ważnej karty płatniczej, (ii) karta musi przejść wstępną autoryzację w banku, który ją wydał, (iii) niezbędna jest Twoja zgoda na przechowywanie danych karty przez dostawcę usług płatniczych i jej wykorzystanie przez nas do rozliczenia płatności za usługi ładowania oraz za inne usługi i produkty oferowane przez nas w trakcie obowiązywania umowy ramowej oraz (iv) powinieneś utrzymywać wystarczającą ilość środków i podejmować inne działania umożliwiające płatności z karty w wymaganym terminie (np. aby karta nie była zablokowana, abyś posiadał wystarczający limit na transakcje e-commerce).
 2. Jeśli udostępniamy naszym klientom więcej metod płatności w naszej Aplikacji, możesz zastąpić płatność kartą inną metodą płatności na warunkach przez nas określonych.
 3. Aby korzystać z naszych usług, niezbędne jest spełnienie warunków podanych w §5 pkt 1 podczas całego okresu trwania umowy ramowej.
 4. W trakcie procesu rejestracji możemy dokonać tymczasowego pobrania środków z Twojej karty. Możemy także dokonać rezerwacji środków na twojej karcie przed rozpoczęciem każdej sesji ładowania. Informacje o zasadach w tym zakresie są podane w cenniku.
 5. Podając dane karty płatniczej dostawcy usług płatniczych, zgadzasz się, aby nasza firma była upoważniona do inicjowania płatności z Twojej karty za świadczone usługi ładowania w terminach i kwotach ustalonych zgodnie z ogólnymi warunkami i cennikiem naszej firmy, Twojego planu cenowego z uwzględnieniem naszych rabatów lub innych specjalnych warunków uzgodnionych z Tobą w trakcie obowiązywania umowy ramowej. Upoważnienie dotyczy w równym stopniu płatności za inne usługi lub produkty dostarczane przez nas na Twoje żądanie. Powyższy zapis obejmuje prawo do inicjowania przez nas wielu transakcji płatniczych, zarówno dla kwot stałych, jak i zmiennych (takich jak transakcje cykliczne, transakcje przyszłe, w tym przedpłaty, transakcje autoryzacyjne lub potwierdzające oraz transakcje ratalne).Zapewniamy zwrot wszystkich płatności, które nie zostały dokonane zgodnie z Twoim upoważnieniem lub w odniesieniu do których decydujemy lub zgadzamy się z Tobą na zwrot kwoty (lub jej części) po dokonaniu płatności. Jeśli kwota autoryzacji zostanie pobrana z Twojego konta, będzie zwrócona bezzwłocznie. W razie potrzeby inicjujemy cofnięcia, korekty, anulowanie transakcji, aby zapewnić jej zgodność z Twoim upoważnieniem. Twoje upoważnienie obejmuje prawo do przechowywania przez nas danych uwierzytelniających kartę (token płatności przypisany do karty przez dostawcę usług płatniczych przechowujących informacje o karcie; bez danych karty) i do wykorzystania tych informacji do inicjowania transakcji w ramach powyższego upoważnienia. Twoje upoważnienie odnosi się do konkretnej karty, o ile dane tej karty są przechowywane u dostawcy usług płatniczych. Upoważnienie wygasa z chwilą usunięcia danych karty lub wygaśnięcia umowy ramowej z nami. Podając dane karty dostawcy usług płatniczych, zgadzasz się, że dostawca usług płatniczych przechowuje dane karty, aby transakcje płatnicze mogły zostać wykonane w przyszłości.
 6. Płatność za pomocą karty płatniczej uważa się za dokonaną w momencie, gdy dostawca usług płatniczych udostępni nam informacje, że nastąpiło obciążenie Twojego konta. We wszystkich innych przypadkach należną kwotę uznaje się za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu jej na naszym koncie.
 7. Rodzaje akceptowanych kart, terminy i inne warunki lub ograniczenia mające zastosowanie do usług związanych z płatnościami za pomocą karty są określane przez odpowiednie instytucje finansowe (takie jak dostawca usług płatniczych, bank wydający, organizacje kartowe). Szczegóły dotyczące płatności są zaprezentowane na stronie naszego partnera odpowiedzialnego za płatności.
 8. W przypadku nieudanej płatności kartą jesteś zobowiązany zapewnić bezzwłoczne uregulowanie wszystkich należnych kwot, korzystając z dostępu do danych karty i funkcji płatności na koncie klienta w naszej Aplikacji lub przelewem bankowym.
 9. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiedni do innych metod płatności używanych przez Ciebie

VI Komunikacja elektroniczna

 1. Informacje na temat warunków naszych usług ładowania możesz znaleźć w naszej Aplikacji. Niniejszy regulamin i nasz cennik są dostępne na stronie https://1ev.app w formie, która umożliwia ich pobranie, zachowanie, kopiowanie i drukowanie.
 2. W sprawach związanych z umową i usługami komunikujemy się z Tobą, korzystając z adresu e-mail i numeru telefonu, który nam udostępniasz, oraz korzystając z Aplikacji. Można się z nami skontaktować za pomocą naszego kontaktowego adresu e-mail, numeru telefonu i naszej Aplikacji.
 3. Nasze usługi nabywasz drogą elektroniczną. Możesz je zmienić lub wypowiedzieć drogą elektroniczną we wszystkich przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie i cenniku.
 4. Nie możesz wysyłać nielegalnych treści, treści obraźliwych, informacji wprowadzających w błąd, a także treści zawierających wirusy lub które mogą powodować zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

VII Dane klienta

 1. Prawidłowe informacje o kliencie są niezbędne do naszej współpracy. Aby korzystać z naszych usług musisz podać swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz aktualizować je. Jesteś również zobowiązany do potwierdzenia tych danych na naszą prośbę.
 2. Ochrona danych osobowych jest zapewniona zgodni z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce prywatności opublikowanej na naszej stronie internetowej i w Aplikacji.

VIII Postanowienia ogólne

 1. Naszym językiem komunikacji i umowy może być język polski lub angielski.
 2. Rejestrując się, zawierasz z nami umowę ramowa dotyczącą usług ładowania, która jest świadczona zgodnie z niemniejszym regulaminem i cennikiem. Aby zakończyć rejestrację, musisz wypełnić formularz rejestracyjny w naszej Aplikacji i wyrazić zgodę na warunki świadczenia naszych usług ładowania.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera funkcje umożliwiające wykrycie pewnych błędów, takich jak sprawdzenie czy wprowadziłeś wszystkie obowiązkowe dane lub czy adres e-mail i numer telefonu mają prawidłowy format. Jeśli to możliwe, poinformujemy Cię o charakterze błędu, ale musisz samodzielnie dokonać korekty.
 4. Twoja umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Pamiętaj, że aby skorzystać z usług ładowania, musisz przestrzegać obowiązków wynikających z naszego regulaminu i naszego cennika.
 6. Przechowujemy aktualną wersję Twojej umowy (umów) i możemy Ci je udostępnić w dowolnym momencie na Twoje żądanie.
 7. Umowa (Umowy) między nami podlega prawu polskiemu.
 8. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Twoją umową (umowami), będą rozstrzygane przez sądy polski.

IX Zmiany

 1. Zastrzegamy sobie prawo do określania i wprowadzania zmian (w tym do zakończenia obowiązywania) regulaminu, naszego cennika, formularza rejestracyjnego, konta klienta, oferty usług obsługi klienta, Aplikacji, naszych regulacji technicznych i wszelkich innych elementów wchodzących w zakres naszej działalności.
 2. Przyczyny zmiany niniejszego regulaminu mogą obejmować (i) zmianę obowiązujących przepisów lub wymagań właściwych organów, (ii) zmianę czynników zewnętrznych istotnych dla usług ładowania i elektromobilności (takich jak rozwój technologii lub rynku), oraz (iii) zmiany naszych warunków wewnętrznych (takich jak koszt inwestycji lub nowe rozwiązania biznesowe).
 3. Poinformujemy Cię o zmianie warunków regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami naszych usług, możesz przerwać korzystanie z nich i wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku przystąpienia przez Ciebie do korzystania z usługi ładowania po rozpoczęciu obowiązywania zmienionych warunków regulaminu, uznaje się, że zaakceptowałeś nowe warunki.

X Zakończenie Umowy

 1. Mamy prawo zawiesić (lub odroczyć rozpoczęcie świadczenia) naszych usług ładowania, jeśli (i) naruszysz swoje zobowiązania wobec nas lub (ii) w przypadkach, gdy nie podejmiesz działań wymaganych od Ciebie jako warunek otrzymania usług, (iii) jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ramową (i) z powodu naruszenia zobowiązań drugiej strony poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem od dnia doręczenia zawiadomienia lub (ii) bez względu na przyczynę poprzez złożenie wypowiedzenia, z co najmniej 15-dniowym okresem wypowiedzenia, odnoszącego skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wypowiedzenie przez nas będzie następowało tylko z ważnych powodów, w szczególności przeszkód technicznych lub zmian prawnych.
 3. Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

XI Data obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin został wydany 20 lipca 2022r. i wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2023r.